Mgr. Iveta Hronková (*1972)

 

 

 

Vystudovala jsem obor speciální pedagogika na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. V roce 1998 jsem složila státní zkoušky ze somatopedie, psychopedie, logopedie a pracovního vyučování. Působila jsem na ZŠ při Dětské odborné léčebně v Choceradech jako vychovatelka i jako učitelka, na ZŠ Jiráskova Benešov jako učitelka 1. stupně, na Církevní ZŠ a MŠ Archa Petroupim jako speciální pedagog, na Základní škole Benešov, Dukelská 1818 jako asistent pedagoga a školní logoped, na Základní škole a střední škole waldorfské Praha jako učitelka. Absolvovala jsem mnoho seminářů a kurzů zaměřených na integraci a inkluzivní vzdělávání. Mám zkušenosti s dětmi se specifickými vzdělávacími potřebami (specifické poruchy učení, mentální retardace, Downův syndrom, autismus).

Aktivně jsem spolupracovala s o.p.s. Rytmus – Od klienta k občanovi, Praha 2, se Společností rodičů a přátel dětí s Downovým syndromem, z.s., Praha 9 a se Speciálně pedagogickým centrem Štíbrova, Praha 8.

V současné době se věnuji především individuální a skupinové práci pomocí Feuersteinova instrumentálního obohacování, pracuji jako školní logoped na Základní škole Benešov, Dukelská 1818 a v Mateřské škole MiniSvět Mrač s.r.o.

 

Vzdělání

1993 – 1998 – PedF UK Praha obor učitelství na speciálních školách (somatopedie, psychopedie, logopedie, pracovní vyučování)

2007 – kurz Sfumato – Splývavé čtení
2007 – Seminář „Náprava grafomotorických obtíží u dětí předškolního a mladšího školního věku za využití arteterapeutických a relaxačních prvků“
2007 – Kurz „Respektovat a být respektován“
2007 – Kurz „Modelování a dekorování před 1.výpalem“
2008 – Seminář „Jak pomoci autistickým dětem“
2008 – Vzdělávací program „Metody aktivního učení“
2008 – Seminář „Matematika – krok za krokem“
2008 – Metodické setkání „Nebojme se supervize“
2009 – „Seminář pro učitele a asistenty žáků 1. a 2. stupně ZŠ“
2010 – Zahraniční studijní stáž „Toulavý autobus“
2010 – Kurz „Základní výcvik pro asistenty pedagoga působící ve třídě s individuálně integrovaným žákem“
2010 – Seminář „Podpora rozvoje matematických schopností u dětí s Downovým syndromem“
2010 – Seminář „Výuka splývavého čtení s důrazem na správnou výslovnost“
2010-2011 – Vzdělávací akce „Výroba předmětů z drátků“
2011 – Seminář „Matematika Yes We Can“
2011 – Kurz „Využití Přístupu zaměřeného na člověka ve škole“
2012 – Finanční gramotnost v pedagogické praxi
2012 – Splývavé čtení se specifickým vyvozováním hlásek
2012 – Kurz instrumentálního obohacení
2012 – Kurz Využití Přístupu zaměřeného na člověka ve škole – Tvorba kruhu přátel
2012 – Kurz Feuersteinova instrumentálního obohacování – FIE I
2012 – Kurz Stimulační program pro předškoláky a pro děti s odloženou školní docházkou – MAXÍK
2012 – Metodický seminář Tvorba Profilu na jednu stranu
2013 – Kurz Koordinátor inkluze
2013 – Kurz Feuersteinova instrumentálního obohacování – FIE II
2014 – Kurz Feuersteinova instrumentálního obohacování – FIE BASIC I
2014 – Seminář Rozvoj obsahové stránky řeči