Stimulační program pro předškoláky a děti s odloženou školní docházkou – Maxík

Akreditováno MŠMT ČR

Cílem těchto stimulačních cvičení není redukce projevů, ale změna podmínek, za kterých může dítě podávat lepší výkon.
Kromě dětí jsou do tréninku zařazeni rodiče i učitelé, kteří jsou vedeni k chápání problému dítěte a respektování jeho základních potřeb. Program je vhodný také pro děti s potížemi v učení v 1. a 2. ročníku základních i speciálních škol.Je zdůrazněna potřeba pravidelného režimu, uvědomělého sezení dítěte, jasného a srozumitelného zadávání pokynů dospělým – rodičem – trenérem, zpětná vazba – jak dítě pokynům porozumělo, vytyčení a dodržování pravidel chování a důslednosti při kontrole plnění úkolů.Důležitý je způsob vedení a postupu ze strany dospělého, který má maximální informace o stavu dítěte – čerpá z vyjádření poradenského zařízení, pediatra, neurologa, pedagoga…Uplatňuje laskavý přístup, vyhýbá se frustrujícím a stresujícím situacím, negativním hodnocením, mentorování a napomínání dítěte.

Celý program je koncipován tak, aby byla rovnoměrně posilována složka motorická, grafomotorická a percepční.

Program je rozdělen do 15 lekcí, které jsou zaměřeny na :

1. Nácvik nových pohybových stereotypů

– stabilní postoj – zvládnutí rovnováhy, správné sezení, správné a zdravé dýchání, úchop psacího náčiní – fix, pastelka, tužka, pero

2. Rozvoj komunikačních dovedností

– všeobecný rozvoj pojmového myšlení a řeči – správné výslovnosti a tvoření vět, porozumění obsahu slyšeného – co, kdy, kde, jak…má dítě udělat, všeobecné informace o sobě, rodině, zájmech (téma úvodního rozhovoru).

3. Posilování dílčích funkcí v oblasti:

- zraková oblast

1. zrakové rozlišování

2. zraková paměť

3. vizuomotorika – proces příjmu, zpracování, uložení a znovuvybavení informací s možností jejich využití v procesu učen

–  sluchová oblast

1. rozvoj sluchového vnímání

2. sluchové rozlišování

3. sluchová paměť

4. audiomotorika – příjem informací sluchovou cestou a jejich zpracování do kreslené, psané nebo verbální podoby

–  oblast prostorové orientace

Jedná se o obecnou orientaci v okolí – v prostoru, ve kterém se dítě pohybuje.Dále v orientaci na vlastním těle, v opozici (např. v zrcadle), na ploše, kterou se učí systematicky využívat v práci s knihou a sešitem.

–  oblast intermodality

Intermodalita je schopnost přepínat mezi různými způsoby /mody/ smyslového vnímání. Děti s tímto oslabením mají mimo jiné problémy s vytvářením spojení mezi zrakovými sluchovými a prostorovými podněty. Nerozumí slovním pokynům, potřebují názorné vedení v činnostech, podrobný návod na opakující se běžné denní činnosti. Dítě je nesamostatné, je schopno pracovat pouze s oporou a s vedením. Ve školní praxi to znamená, že je pro něj obtížné spojit mezi sebou různé oblasti vnímání (pochopit souvislost mezi různými grafickými podobami souhlásky „d“, tedy D, d a obě psací podoby tohoto písmena). Souvisí tedy se schopností naučit se číst a psát.Děti nechápou ani smysl, ani obsah školních zadání a úloh, např. slovních úloh v matematice a často se vyjadřují hlavně pomocí ukazovacích zájmen.

– oblast seriality

V předškolním věku souvisí s řazením stále se opakujících běžných činností za sebou – např. při oblékání, denní hygieně…Potíže ve škole se projevují problémy se správným pořadím písmen ve slově, při psaní i při čtení, s pořadím slov ve větě nebo číslic v početním úkolu, dále s vynecháváním písmen, číslic či znamének/diakritických nebo u početních operací/.Výrazně zasahuje do chování dítěte – s obtížemi zvládá základní pravidla chování, vytváří si svoje vlastní, často nelogické a společensky nepřijatelné postupy.

 

4.Grafomotorické dovednosti

– správný úchop psacího náčiní, správné sezení, kvalitní pohyblivost všech kloubů, které jsou potřebné k nácviku psaní

 

5. Koncentraci pozornosti

– je zaměření, udržení a usměrnění pozornosti  a soustředění se na zadaný úkol. Poruchy vznikají na neurologickém podkladě a projevují se jako impulsivita, překotnost, snadná odklonitelnost pozornosti, těkání od jedné myšlenky nebo zájmu k druhému

 

Kromě dětí jsou do tréninku zařazeni i rodiče, kteří musí s dítětem pravidelně procvičovat  5x-6x týdně, přibližně 15 minut denně!